آسمان شهرقلبم گشته حزین                       مولای من حال خرابم راببین

بنگربه حال وروزم که چگونه                          میچکدازچشم من درونگین

آقاجان نوکرتودلگیراست                               چه خیال پوچی،خورشیدراچه به زمین

ماهمگی به نام توصاحب الزمانی شدیم           مهدی بیادرمجلس مابنشین

تمام هستیم فدای شمازودتربیا                     زتوخواهشم فقط بودهمین

مهدی دل شیعه بی قراراست بیا                   باغم عشق توگشته این عجین

خداخودنیزمیداندکه نام شما                         هم ترازقرآن است ومکمل دین

یک فکرمرادیوانه کرده مهدی                         نکندبیفتدبرپیشانیت چین

"من غم عشق توراباشیرازمادرگرفتم"             صدشکرکه به عشقت شدم خاک نشین


شاعر:خادم الحسین نیماجعفرپناهتاريخ : چهارشنبه هفتم فروردین 1392 | 1:31 | نویسنده : نیماجعفرپناه |
مادرمن تک وتنهاتوی کوچه شدفدایی مادرمن مادرمن

زیرلب میگفت ابتاتوکجایی توکجایی مادرمن مادرمن


صورت شبیه ماهش ای خداشدرنگ نیلی مادرمن مادرمن

به گمانم یک حرامی زده اورامشت وسیلی مادرمن مادرمن


مادر،دستی امیدم رابکرده ناامید             مادر،گیسوی من درکودکی شده سپید

مادر،درپیش چشمان حسن پژمرده ای     مادر،سیلی زدست بی حیاهاخورده ای

                                         وای

              ازداغت ای جوان                 کردی مراکمان

                               برخیزای مهربان

              زهراای مادرم                     باچشمانم ترم

                              برتوروضه بخوانم

        ( واویلا ای مادرم     واویلا ای مادرم       واویلا ای مادرمن)4
باورمن بودی ووقتی زمین خوردم شکستم مادرمن مادرمن

روی پااستادم امادست دشمن خوردبه هستم مادرمن مادرمن


چادرت باخاک کوچه روی خودراکرده خاکی مادرمن مادرمن

طرح روی ماه توبرروی دیوارشدحکاکی مادرمن مادرمن


مادر،به کس نگوچرارخت گشته کبود          مادر،نگوبه زینب باعث سیلی که بود

مادر،سخته ولی توازپدررویت بگیر               مادر،مقنعه بردوچشم کم سویت بگیر

                                       وای

                  باغم شدی عجین            قلبت شده حزین

                                   بارسفرببستی

                  جان حسن چرا؟             روخاک کوچه ها

                              غمگین به غم نشستی

    ( واویلا ای مادرم     واویلا ای مادرم       واویلا ای مادرمن)4

وقت بازگشت به خانه دست تودردست من بودمادرمن مادرمن

ازغمت عرش خدایی درتب وتاب ومحن بودمادرمن مادرمن


من چگونه بدهم پاسخ به پرسش های زینب مادرمن مادرمن

من چگویم که چرارویت شده همچودل شب مادرمن مادرمن


مادر،جوانی وقدکمان ازبهرچیست؟          مادر،صدای ناله نیمه شب ازآن کیست؟

مادر،درپشت ابرتیره ای پنهان شدی         مادر،توکوه صبربودی چراویران شدی؟

                                      وای

                    مادرشرمنده ام         ازغم آکنده ام

                                  رویم خجل زرویت

                   ای ماه عالمین           ای مادرحسین

                                هستم گدای کویت

    ( واویلا ای مادرم     واویلا ای مادرم       واویلا ای مادرمن)4


شاعر:خادم الحسین نیماجعفرپناهتاريخ : چهارشنبه هفتم فروردین 1392 | 1:25 | نویسنده : نیماجعفرپناه |
مادرچراقامتت اینطورخمیده؟             توگل یاسی بگوکی توروچیده؟

ستاره های چشمام داره میباره        غریب ترازتوآخه کسی ندیده

                   نگاه به چشم من نمامه علی

                 یه خواهشی دارم نگواماولی(2)

مادرخوب من مرو مرو مرو مرو(6)ای خدامادرم خیلی جوونه                بهارقلب بابام دیگه خزونه

تواین شبهای پرغم بابام علی باز        امن یجیب برای مادرمیخونه

                میگه چرازمن همش میگیری رو؟

                خانوم من برام زکوچه هابگو(2)

مادرخوب من مرو مرو مرو مرو(6)مادربدون توخونمون خرابه                         فکریتیم بودنم برام عذابه

کاشکی میشدیکی بهم میگفت بیدارشو      هرچی که دیدی زینب همش توخوابه

                               اگه بری بدون بعدتومیمیرم

                            زانوی غم رومن به آغوشم گیرم(2) 

 مادرخوب من مرو مرو مرو مرو(6)


شاعر:خادم الحسین نیماجعفرپناه             
تاريخ : چهارشنبه هفتم فروردین 1392 | 1:0 | نویسنده : نیماجعفرپناه |
          توکوچه ره بر ما شد سد             من ومادر وچهل نامرد

          توآسمون دستی چرخید              (آینه ام رازد)2

                  خرده شیشه های غرورمادرودیدن

                  یاس باغ قلب بابام روزوداوناچیدن

               موقع زمین خوردنش همش میخندیدن

            میسوزم من - میسوزم من مادرمن

                             شده نیلی باورمن

                              به خاک افتادیاورمن خدا         تواون روزتاریک وسرد             دلم پرزخون شدپردرد

         رخ مادرم شدنیلی                (کوچه منوپیرکرد)2

                دست مادرم بودتودست من نداشتم نا

                  هرچی که بلابوداومدسرم خدایکجا

                بعدمادرم خوب میشم تواین جهان تنها

               غریب مادر - غریب مادرشدی کمون

                               غریب مادرشدی خزون

                               غریب مادرکنارمن بمون         زضرب دست من بشکستم           چوکشتی برگل بنشستم

         نمیکنه باورعالم                          (که من حسن هستم)2

                   خواهرم نپرس که چراداداش دلت خونه؟

                     زمزم دوچشمات شبیه سیل بارونه

                    هی نگوچرالب های توروضه میخونه؟

                  بریدم من - بریدم من زاین جهان

                                غمم راکرده ام نهان

                               زداغ مادرم شدم کمان


شاعر:خادم الحسین نیماجعفرپناه
تاريخ : چهارشنبه هفتم فروردین 1392 | 0:48 | نویسنده : نیماجعفرپناه |
بازدل درتب ودرتاب شده                        یخ چشمهابه دمی آب شده

سه دهه بازغمین وزاریم                        وقت اشک دل احباب شده

یازده ماه به دل گفتم صبر                      وقت برخاستن ازخواب شده

گرچه من دورززهرااما                            نام زهرابه دلم قاب شده

بانگی ازدورمرامیخواند                            بازماه مه ارباب شده

بیرق عرش خداگشته سیه                    موعدآن قصه های ناب شده

                         امشبی تابه سحرگریانم

                  به دودیده اشک نه من خون فشانم

خودندانم که چرااین دل من درمحن است     نکندبازمه مادرارباب حسن است؟

اگرامروز ز روزهای بهاری است چرا؟            رنگ یاسی وخزانی به روی چمن است

اگرامروزبرای اهل ایران عیداست                پس چرارخت سیاهی وعزابربدن است؟

اگرامروزکنم شادی ای وای برمن                آن زمان جسم وتنم درکفن است

گویم اینک پیام شعرخویش                       ماه کوچه،ماه سیلی،ماه مسماروتن است

ماه طفلیست که برلبهایش                      لابه ی نامرد مادر را مزن است

                             دل عشاق لبالب ازغم است

                               فاطمیه مادرمحرم است

هجده مرتبه امشب دلم پرخون است            فاطمیه لیلی واین دل من مجنون است

چشم هایم پرزکوکب بازهم                        قلب دریازین مصیبت وبلامحزون است

فاطمه بارخ نیلی به ماثابت کرد                   شیعه تاروزجزابه مادرش مدیون است

عشق مادردررگم جاری که شد                  شیعه صدهابارازپیغمبرش ممنون است

این سه ده روزدلم درشرراست                   وقت بیزاری وبغض زین مردمان دون است

نام زهراکه به لب می آوری ای شیعه           دستگیرتوبه محشر حا وسین ویا ونون است


شاعر:خادم الحسین نیماجعفرپناه


  تاريخ : چهارشنبه هفتم فروردین 1392 | 0:38 | نویسنده : نیماجعفرپناه |
             زغصه جان آمدبرلب               چقدرغمین شدقلب شب

             زدردپهلوبی تابه                    (ماه دل زینب)2

                     مادرم شبیه یه شمعی داره میسوزه

                      غصه خوردنم بهرمادرم شب وروزه

                        آه مادرازدردسینه آتش افروزه

             جوان مادر  -  جوان مادرپرازغمی

                              جوان مادرچراکمی؟

                              جوان مادر نداری مرهمی         مادرنفسهات پرخونه             چشات غرق دربارونه

         نمیکنه زینب باور                   (بری زاین خونه)2

              من فدای اون قامت خمیده ات مادر

               یاس نیلی ام درجوانیت شدی پرپر

              ازچه مادرم خفته ای درون این بستر

         بمیرم من - بمیرم من چه خسته ای

                       بمیرم من شکسته ای

                       بمیرم من به غم نشسته ای

 


        چرالباسات گل داره؟              چشام ازغمت میباره

        زبعدتوبابای من                     (بی کس وبی یاره)2

              شانه درکفت آنقدرثقیل وسنگینه

              تاچشای من چشم تارتوکه میبینه

              بارونی توچشمای دخترتومیشینه

        بباربارون - بباربارون چشم ترم

                     بباربارون خون جگرم

                     بباربارون برای مادرم


شاعر:خادم الحسین نیماجعفرپناه

 


                             
تاريخ : چهارشنبه هفتم فروردین 1392 | 0:22 | نویسنده : نیماجعفرپناه |
               یااخاحسین،عشقم برادرم                        بنگربعدتو،من بی بال وپرم

                                         ازهجررخت،می سوزدجگرم

               چهل روزه برادرحزین ودل خستم         زبعددوری تومن زاین جهان رستم

               دمی نظاره توکن بررخک برادرجان        اگرکبودرخم لیک زینبت هستم

                        یااخامن خیلی غصه دارم     بی کسم غیرازتوکس ندارم

             من تنها شدم شاه شیب الخضیب                 من تنهاشدم ای توخدالطریب

                                       من تنهاشدم ای مظلوم وغریب


  

       به دل خون وبه چشم گریه میکنم سالار     زاین جماعت دون من گله کنم صدبار

       به نیش وطعنه یشان خوب آشناگشتم       یقین برم شده حاصل که گشته ام بی یار  

                    بررخم حک کردن طرح سیلی       روی من چون زهراگشته نیلی

          من خسته شدم زین همه زخم زبون         داداشم حسین ماهم ای مهربون

                                   باانگشتاشون دادن منونشون        غمین وخسته وزارومریض احوالم           به زخم های رقیت چوکودکی نالم

       به یاددارمش آن روززیرلب می گفت         خدای من چقدردردمی کندبالم

             ای عموعباسم توکجایی؟       دارم میمیرم عموجون ازاین جدایی

        میگفت بابایی صورتم میگیره درد        میگفت بابایی میخورم مشت ولگد

                                میگفت بابایی منوبی هوامیزد        به مجلس می ومستی مرابدادندراه        سرت درون طبق بودمن کشیدم آه

        به وقت خواندن قرآن توشدم مدهوش      فدای آن لب زخمی توشدم ای ماه

                        چوب خیزران رامیزدبرلب      این دلم باهرضربه شددرتب

          ای محبوب من به خدابریده ام           بعدازتوحسین روزخوش ندیده ام

                                 ازاین وازاون ناسزاشنیده ام


شاعر:خادم الحسین نیماجعفرپناه

     

         تاريخ : سه شنبه ششم فروردین 1392 | 23:39 | نویسنده : نیماجعفرپناه |
ابرچشمام توی این شبهای غم به رنگ بارونه

                                  عرش خدازاین مصبیت وبلاروضه میخونه

           "روضه خونه - روضه خونه - روضه خونه"

زمزمه مادرغریب من میرسه برگوشم

                                  ازحزن این صدای غم آلودمن مستم ومدهوشم

       "من مدهوشم - من مدهوشم - من مدهوشم"

              

                           خداچرامادرغم داره؟

                        چرازچشماش خون میباره؟

                    باهرضربه ی سیلی که میخورد

                      به رولب اسم باباشومیارهوقتی مادربین درودیوارخونه پهلوش بشکست

                                     گویایی که غنچه ی نشکفته اش بارسفرببست

              "ای مادرم - ای مادرم - ای مادرم"

درب خانه بین آتش ظلم وکین داره میسوزه

                                     میخ مسمارداره سینه ودیواروبهم میدوزه

              "ای مادرم - ای مادرم - ای مادرم"


                      محسن زهراگشته پرپر

                 بسته شدباطناب دستای حیدر

                     میخونه قلب تموم عالم

                  امون ازغم های دل مادر


شاعر:خادم الحسین نیماجعفرپناه


تاريخ : سه شنبه ششم فروردین 1392 | 19:13 | نویسنده : نیماجعفرپناه |
کاروونه اسراچندروزدیگه میرسه کربلا           باردیگه زینب میبینه حسین رو،عزیززهرا

                            "ای برادر - ای برادر - ای برادر"

بی بی زینب برسرقبرداداش هی ناله میزنه      ازاسیری وکبودی تن سه ساله میزنه

                            "ای برادر - ای برادر - ای برادر"

                               

                                    داداشی بنگربرتن خستم

                                 مث یه کشتی بر گل نشستم

                                   داداشی دیگه نایی ندارم

                                  مث یک آیینه من بشکستم

                 یااخ المظلوم حسین داداش حسین داداش حسین داداش(4)داداش رخم همچومادرت زهراکبودونیلی        روصورتم جای تازیونه ومشت وسیلی

                           "وای ازدلم - وای ازدلم - وای ازدلم"

حسین ببین قدزینب روکه چون هلالی خمیده   بعدتوتوکوفه وشام بلا چه ها که کشیده

                           "وای ازدلم - وای ازدلم - وای ازدلم"

 

                                به دست وپامون زدندزنجیر

                                 اهل بیت توشدنداسیر

                              خواهشم اینه که دیگه برادر

                                 سراغی ازرقیت نگیر

           یااخ المظلوم حسین داداش حسین داداش حسین داداش(4)
خدامیدونه شبهاازگرسنگی رقیه بی خواب بود 

                            ازضرب سیلی صورت همچوماهش شبیه کباب بود

                   "یارقیه - یارقیه - یارقیه"

داداش من دندون شیری سه سالتوبشکستن

                            درقبرستون مسلموناروبه روی ماهابستن

                   "یارقیه - یارقیه - یارقیه"

                   

                          به خدادیگه زدنیابریدم

                     خدامیدونه که من چی کشیدم

                        چشام گریه سویی نداره

                         بانورتوبه کربلارسیدم

           یااخ المظلوم حسین داداش حسین داداش حسین داداش(4)


شاعر:خادم الحسین نیماجعفرپناه


تاريخ : سه شنبه ششم فروردین 1392 | 18:59 | نویسنده : نیماجعفرپناه |

مهربونم حسین حسین حسین حسین

هم زبونم حسین حسین حسین حسین

آروم جونم حسین حسین حسین حسین

          میزنددل پر        به هوای دلبر                   درعزای توحسین        میمیرم آخر

        گشته دل مجنون       شدچشامون خون      ازغم داغ حسین      عرش خداگریون

بازمیخونه دل من عزای تو

همه هستم فدای تو

قبله ی من چشای تو

آقاحون من(2)


شاعر:خادم الحسین نیماجعفرپناهتاريخ : سه شنبه ششم فروردین 1392 | 18:41 | نویسنده : نیماجعفرپناه |

مددآقام امام صادق(4)

                  دل من امشب رمیده                                    چشام بقیع روندیده

                  آی عاشقابدونید                                          مولازره رسیده

تمام عرش اعلی گشته غرق نور

شده عالم پرازشادی وجشن وسرور(2)مددآقام امام صادق(4)

                     هیات باشورواحساس                                  شده مست گل یاس

                     امام صادق ما                                            غیرت اوچون عباس

یاصادق آل عباعشقم توهستی

داد میزنم دادمیزنم باشورومستی
مددآقام امام صادق(4)

             دلم به بقیع وخاکش خوشه                                 چشای مولام شیعه کشه

             این الزهرا ابن الحیدر                                          دل سنی باهاش جورنمیشه

به کوری چشم اهل سنت

صادق فقط امام وبردشمنش لعنتشاعر:

خادم الحسین نیماجعفرپناه

                           تاريخ : سه شنبه ششم فروردین 1392 | 18:34 | نویسنده : نیماجعفرپناه |

کرب وبلات آرزومه

عشقت ارباب آبرومه

هردم هرجایابن الزهرا

صحن وسرات روبه رومه

                             سخته ولی بادوریت میسازم       (اسمت میاددلم رومیبازم)2

روضه هات ارباب مث دارالشفامه

روزی که هیات نیستم روزعزامه


سالارزینب یاابی عبدالله(6)
بایادتوبی قرارم

یاری غیرازتونداررم

قاب عکس شش گوشت رو

برروی قلبم میذارم

                                  ازدوری حریمت بی تابم       (من نوکروتوهستی اربابم)2

فخرم اینه یک عمره دل برتوبستم

ریزه خواره سفره ی رقیه هستم


سالارزینب یاابی عبدالله(6)
مولاقلبم پرزخونه

مردم میگن بهم دیوونه

ازدوری کربلایت

کارهرروزم جنونه

                            این دل به سرهوای توداره       (جزدیدن حرم نیست براش چاره)2

به همه میگم که من مست حسینم

تاآخرین نفس پابست حسینم


سالارزینب یاابی عبدالله(6)

تاريخ : سه شنبه ششم فروردین 1392 | 18:22 | نویسنده : نیماجعفرپناه |
قلم دردست واژه برزبانم                         به سینه بغض اشکی درچشمانم

غمی بنهفته درژرفای قلبم                      گرفته خون جوشان دیدگانم

شبی ازدردهجران رخ تو                         بیامدآه سوزان ازنهانم

به ذهنم حرف شیرین توافتاد                   که گفتی تاابدنزدت بمانم

به خاطرداری آن شب راکه گفتی؟            عزیزم ماه من ای آسمانم

توراازجان ودل من میپرستم                     توگل درباغی ومن باغبانم

بگفتی همچوالماسم برایت                     که قدردروالماست بدانم

بگفتم دردل توجای دارم؟                        بگفتی آری ای جانان جانم

بگفتم درخیالت به چه مانم؟                    بگفتی حورهستی مهربانم

بگفتم درکلامت حزن پیداست                  بگفتی حزن هم باشدنشانم

بگفتم ازچه تواینگونه گشتی؟                  بگفتی کارعشق است خودندانم

"مرابنگرسکوت عاشقانه                        تورامن دوست دارم مهربانم"


شاعر:نیماجعفرپناهتاريخ : سه شنبه ششم فروردین 1392 | 1:24 | نویسنده : نیماجعفرپناه |
شیعه باشم افتخارم حیدراست         

                                                        حیدریم مذهبم باجعفراست

این سخن تابه ابدبرلب من جاری است

                                                       عباس علمدارعلی دیگراست


                                        شاعر:

                           خادم الحسین نیماجعفرپناه تاريخ : سه شنبه ششم فروردین 1392 | 1:15 | نویسنده : نیماجعفرپناه |
شه وشیرزن کربلازینب کبری                     خدای صبرزازل تاابدشبه زهرا

اولین دخت علی وفاطمه                          اوکه برغم حسین،هست خاتمه

اوکه باحسین گشته یکی                         تاریخ نامش رابردبه نیکی

اوکه قلبش بابرادرشدعجین                       عالمی شبه رکاب وزینبی همچونگین

اوکه پهلوی شکسته رادیده                       اوکه صدای ناله ی یاس راشنیده

اوکه فرق بشکسته راداردبه یاد                  اوکه امیدش پس ازبابای خویش رفته به باد

اوکه شاهدبودتابوت بشدپرزتیر                    اوکه دیدبرادرش بازهرشدسیر


شاعر:خادم الحسین نیماجعفرپناه
تاريخ : سه شنبه ششم فروردین 1392 | 1:11 | نویسنده : نیماجعفرپناه |
شکرخدادشمن دین شدپدید              شکرکه روشد ید دیو پلید

آنکه درافتادباپورعلی                         یک شبه رنگ ازرخ نحسش پرید


شاعر:خادم الحسین نیماجعفرپناه
تاريخ : دوشنبه پنجم فروردین 1392 | 11:36 | نویسنده : نیماجعفرپناه |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.